Participants

Registre i verificació

Qualsevol visitant pot accedir a tot el contingut de web directament. Tanmateix, per poder fer propostes o comentaris cal registrar-s’hi. El registre es pot fer directament a la plataforma o mitjançant passarel·les amb altres xarxes socials (Facebook, Twitter o Google+). El registre directe exigeix associar un compte de correu electrònic i una contrasenya al compte d’usuari/ària.

Les funcionalitats orientades a la decisió (suports, vots, etcètera) requereixen verificació. El principal sistema de verificació és contra el padró municipal o una altra base de dades de persones registrades, amb qui Decidim es comunica via API. També es pot verificar via SMS, o amb un codi especial enviat per carta o altres mitjans, i des del tauler d’administració es pot verificar manualment una persona participant [funcionalitats previstes per a 2018Q2-3, AjB-Lot1].

A més de la verificació, les persones participants poden sol·licitar oficialitzar el seu nom d’usuari/ària. Un cop oficialitzat, el seu nom d’usuari/ària apareixerà amb un símbol que permet reconèixer a tercers que aquest nom d’usuari/ària correspon a qui diu ser.

Associacions o organitzacions la identitat de les quals pugui verificar-se d’alguna manera també poden registrar-se i verificar-se. La verificació donarà automàticament estatus d’oficialització.

Registre públic d’activitat d’administració

La verificació manual de participants, així com altres accions d’administració, introdueixen vulnerabilitat o possibilitats d’usos perversos per part de les persones administradores de la plataforma. Per això, Decidim inclou un registre públic de les activitats d’administració per poder auditar de manera pública i transparent les accions esmentades.

Perfil d’usuari i configuració personal

Existeix una pàgina de perfil d’usuari en la qual les persones participants poden modificar les seves dades (com el compte de correu electrònic, contrasenya, etcètera), pujar i habilitar una imatge d’avatar, configurar les notificacions i donar-se de baixa.

La pàgina de perfil d’usuari permet també a participants definir el seu perfil enriquit d’interessos i habilitats, de manera voluntària i escollint el grau de visibilitat de la informació esmentada. Això permet rebre notificacions personalitzades o el matching per a col·laboracions [funcionalitat prevista per a 2018Q4, AjB-Lot1].

Seguiment i notificacions

Les persones participants reben notificacions automàtiques dels continguts que han creat: respostes a comentaris i comentaris a les seves propostes, així com dels resultats de les seves propostes (si han estat acceptades o rebutjades).

A més de les notificacions automàtiques, una persona participant pot decidir seguir qualsevol element del sistema (altres propostes, resultats, processos, assemblees, iniciatives, grups o usuaris, etcètera) i rebre notificacions.

Comunicació entre participants

És possible enviar missatges directes a participants a través de la plataforma, i es rebrà una notificació per correu electrònic.

També es poden fer mencions (en els comentaris) a qualsevol usuari/ària registrat/ada, i aquest/a rebrà automàticament una notificació.

Engagement

Decidim compta amb una sèrie de funcionalitats orientades a ludificar la plataforma, amb l’objectiu d’atreure i mantenir interessats un nombre creixent de participants, així com promoure pràctiques que potenciïn la qualitat democràtica i la intel·ligència col·lectiva en la participació [el sistema de ludificació està previst per a 2018Q2-3, AjB-Lot1].

El sistema de ludificació inclou dues modalitats, una de centrada en les persones usuàries i una altra de centrada en les propostes.

  • La modalitat centrada en els usuaris incorpora un sistema de punts basats en diferents criteris (grau de detall del seu perfil d’usuari, nombre d’invitacions a altres persones a la plataforma, nombre de propostes realitzades i comentades, nombre de comentaris, nombre de suports obtinguts, nombre de seguidors, etcètera).

La combinació d’aquests i altres indicadors serveix per generar recorreguts de ludificació per a cada usuari i definir fites com ara: persona més participativa del districte, lideratge en debats, etcètera.

  • La ludificació centrada en propostes/iniciatives permet als seus promotors, signants i seguidors dinamitzar-ne la interacció incorporant algunes mètriques (nombre de vegades que la proposta és compartida en xarxes socials, grau de controvèrsia (nombre de comentaris positius i negatius), qualitat de la deliberació (profunditat de l’arbre de comentaris), quantitat de visites rebudes, etcètera.

Grups d’usuaris

Les persones participants poden registrar-se a la plataforma com a membres d’una o diverses organitzacions/col·lectius. Una vegada verificada l’organització i la condició de membre, la participant pot realitzar accions (fer propostes, realitzar comentaris, etcètera) amb el seu nom d’usuari/ària o amb el nom de l’organització. [Funcionalitat prevista per a 2018Q3, AjB-Lot1]

Els grups d’usuaris també poden gestionar permisos d’usuari i administració assignats a grups, així com espais de debat privats o compartir informació entre el grup d’usuaris, per exemple, que va assistir a una trobada presencial. [Funcionalitat prevista per a 2018Q3, AjB-Lot1]