Descripció general i introducció al funcionament de Decidim

Decidim (http://decidim.org) és una infraestructura digital per a la democràcia participativa construïda enterament en programari lliure de manera col·laborativa. Més concretament, Decidim és un entorn web (un framework) fet amb Ruby on Rails que permet crear i configurar un portal o plataforma web, a tall d’una xarxa social, per a la participació democràtica. El portal permet a qualsevol organització (un ajuntament, una associació, universitat, ONG, barri o cooperativa) crear processos massius de planificació, de pressupostos participatius, de disseny col·laboratiu de reglaments, disseny d’espais urbans i eleccions. També permet organitzar reunions presencials, convocar trobades, inscripcions, publicació d’actes, estructurar òrgans de governs o assemblees, convocar consultes o canalitzar iniciatives. Decidim també pot ajudar en l’organització d’òrgans de govern, consells o assemblees, en la convocatòria de consultes i referèndums o en la canalització d’iniciatives ciutadanes o dels membres per impactar en diferents processos de presa de decisions. Així doncs, Decidim permet estructurar digitalment un complert sistema de governança participativa i democràtica per a qualsevol organització.

Per comprendre en detall el funcionament de Decidim, és necessari fer una diferenciació entre espais i components de participació (vegeu la Figura 1).

functional architecture ca
Figura 1. Diagrama resumit de Decidim com a combinació de components en instàncies d’espais de participació. El component Votacions* permet diferents sistemes de vot, expressió de suport o adhesió a una proposta.
 • Espais de participació. És el marc que defineix la manera en la qual la participació es durà a terme, els canals o mitjans pels quals la ciutadania o els membres d’una organització poden tramitar demandes o articular propostes i prendre decisions. Són espais de participació les Iniciatives, els Processos, les Assemblees i les Consultes. Exemples concrets de cada un d’ells són: una iniciativa ciutadana per canviar directament un reglament (Iniciativa), l’assemblea general o un consell de treballadors (Assemblea), uns pressupostos participatius, un procés electoral o un procés de planificació estratègica (Processos), un referèndum o una consulta per votar Si o No a una proposta concreta (Consulta).

 • Components de participació. Són els mecanismes de participació que permeten la interacció entre les persones usuàries de la plataforma i cada un dels espais de participació. Els components de participació són: trobades, jornades, incubadora, propostes, textos participatius, enquestes, debats, resultats, seguiment, votacions, pàgines, blog, comentaris, butlletí i cercador. Altres components són: textos participatius, seguiment de resultats i conferències.

spaces components
Figura 2. Decidim mostra espais participatius en el menú superior (fosc) i els components es mostren en el menú inferior (blanc).

Les formes en què els espais i components interactuen són les següents. Les persones usuàries de la plataforma (participants) interactuen a través dels mecanismes de participació anomenats components que ofereixen funcionalitats específiques per a diferents espais de participació. Dit d’una altra manera, els espais de participació com les Iniciatives, les Assemblees, els Processos o les Consultes disposen de components que es combinen entre si com a mecanismes de participació. Entre els components més destacats hi ha les trobades presencials, les enquestes, les propostes, les votacions, el seguiment de resultats i els comentaris. Així, per exemple, un procés de participació específic (com l’elaboració de pressupostos participatius) pot combinar, en les seves diferents fases, els següents components: en una fase primera es poden obrir reunions públiques perquè els ciutadans analitzin les diferents necessitats classificades per districtes. Alhora, aquestes reunions poden conduir al disseny d’una enquesta. Els resultats de l’enquesta es poden utilitzar per definir un conjunt de categories per als projectes que es proposin. El component de proposta es pot activar perquè els participants creuen i publiquin els seus projectes com solucions a les necessitats identificades. Aquestes propostes poden ser comentades i, després de dues setmanes de deliberació, es pot activar el component de votació per seleccionar entre els projectes amb un sistema de despeses pressupostàries. Els participants poden ser convocats a una reunió pública per avaluar els resultats, i després es pot llançar una enquesta d’avaluació per a aquells que no van poder assistir a la reunió. Finalment, el component de seguiment de resultat pot ser activat per monitoritzar el grau d’execució dels projectes seleccionats, i la gent pot fer comentaris al respecte. El que fa de Decidim una eina molt potent és aquesta combinació dels components amb els diferents espais, el qual proporciona a una organització un complet conjunt d’eines per disseyar i implementar facilment un sistema democràtic i adaptar-lo a les necessitats de l’organització.

La barra de navegació superior del Decidim mostra els diferents espais actius de la plataforma. L’espai de Processos permet crear, activar/desactivar i administrar diferents processos de participació, articular-los en diferents fases en què poden combinar-se tots els components. Exemples de processos participatius són: un procés d’elecció dels membres d’un consell, pressupostació participativa, un procés de planificació estratègica, la redacció col·laborativa d’un reglament o norma, el disseny d’un espai urbà o la producció d’un pla de polítiques públiques. L’espai d’Assemblees ofereix la possibilitat de definir òrgans o grups de decisió (consells, grups de treball, comitès, etc.) que es reuneixen periòdicament, detallar-ne la composició, llistant i geolocalitzant les seves trobades i permetent la participació (per exemple; acudint-hi si l’aforament i la naturalesa de l’assemblea ho permet, introduint punts en l’ordre del dia o comentant les propostes i decisions preses per l’òrgan esmentat). L’espai de Consultes fa possible articular referèndums, generar discussions i debats, connectar amb un sistema de vot electrònic segur i mostrar els resultats. L’espai d’Iniciatives permet crear iniciatives de manera col·laborativa, definir-ne la trajectòria i l’objectiu, recollir suports, discutir, debatre i difondre la iniciativa i definir punts de trobada per a la recollida de signatures presencial o debats oberts a altres membres de l’organització. Les iniciatives són un tipus especial d’espais a través dels quals els membres d’una organització poden sol·licitar que es facin accions que generalment estan restringides a òrgans electes o administradors de la plataforma, mitjançant una recollida (digital) de signatures. L’organització pot definir els tipus d''iniciatives i el nombre de suports (o signatures) necessàries per obtenir el resultat esperat (per exemple per demanar una consulta).

Els components (també anomenats característiques) es mostren com un menú de segon nivell amb fons blanc dins dels espais (com es mostra a la Figura 2). El component incubadora de propostes facilita realitzar col·laborativament propostes i fer un seguiment i control dels canvis al llarg del procés. El component propostes permet a l’usuari crear una proposta utilitzant un assistent de creació comparar-la amb les existents, publicar-la a la plataforma i incloure informació addicional com geolocalització o adjuntar documents i imatges. Aquest component també permet navegar, filtrar i interactuar amb un conjunt de propostes. El component votacions ofereix a les organitzacions la possibilitat d’activar diferents sistemes de votació o suport sobre les propostes: vot il·limitat, a un determinat sector, ponderat, basat en costos, etcètera. El component resultats serveix per convertir propostes en resultats i donar respostes oficials a la seva acceptació o rebuig, fusionant diverses propostes en un sol resultat. El component seguiment ofereix la possibilitat de subdividir els resultats en projectes, definir i aplicar estats de progrés en la seva execució i visualitzar el grau d’execució dels resultats per categories. El component enquestes facilita dissenyar i publicar enquestes, i visualitzar-ne i baixar-ne els resultats. El component sorteig permet escollir un número de propostes (per exemple, candidats a un jurat) amb procediments aleatoris, però reproduïbles, que garanteixen distribucions no esbiaixades i uniformes. El component comentaris permet als usuaris afegir comentaris, identificar el comentari com a favor, en contra o neutral en relació amb l’objecte comentat, votar comentaris, respondre-hi i rebre notificacions sobre les respostes. El component textos participatius permet dividir un document de text en diverses propostes o resultats i, inversament, compondre i visualitzar un text unificat partint d’una col·lecció de propostes o resultats. El component pàgines serveix per crear pàgines informatives amb text enriquit, imatges i vídeos. El component blog permet la creació de missatges o notícies, i navegar cronològicament per ells. El component trobades ofereix a les organitzacions i als participants la possibilitat de convocar reunions, definir lloc i hora, registrar i limitar el nombre d’assistents, definir l’estructura i els continguts d’una cita o trobada presencial, així com de publicar-ne les actes i les propostes resultants. El component jornades permet crear un web d’unes jornades unificant un conjunt de petites cites presencials (xerrades, tallers, etcètera), compondre un programa i gestionar-ne l’assistència. El component newsletter o butlletí serveix per enviar correus electrònics a totes les persones registrades en la plataforma o, de manera selectiva, a aquelles que participin en un espai determinat.

Els participants poden dur a terme diferents tipus d’accions dins de la plataforma:

 1. Poden navegar i buscar informació.

 2. Poden crear continguts de diferents tipus (per exemple, propostes i debats).

 3. Poden votar, donar suport o signar les tres maneres, permetent als participants afegir la seva preferència o voluntat per a una pregunta, proposta o iniciativa de consulta específica, respectivament (la diferència entre aquests tres tipus d’accions implica diferents nivells de seguretat i anonimat: les signatures poden ser auditades i atribuïdes a un participant, els suports no poden, per evitar la coerció, mentre que els vots impliquen majors garanties criptogràfiques que els suports).

 4. Poden comentar qualsevol objecte de la plataforma (propostes, debats, resultats, sortejos, etc.).

 5. Poden aprovar qualsevol contingut, el que significa que poden declarar públicament que li donen suport o que ho consideren rellevant, i que els participants que ho segueixen reben notificacions.

 6. Poden seguir a altres participants, un procés participatiu, una iniciativa, una proposta específica, etc. i rebre notificacions.

 7. Poden inscriure en una trobada.

 8. També poden compartir i incrustar contingut fora de la plataforma, compartint l’enllaç a altres xarxes socials i incrustant contingut en altres llocs.

Els elements dels components (per exemple, una proposta, una entrada de blog, una reunió) tenen la seva pàgina individual, però també es mostren com targetes en tota la plataforma, sent les targetes una important interfície de disseny per interactuar amb els components. La Figura 3 mostra una targeta de proposta amb els diferents tipus de dades i interaccions identificats dins de la targeta.

card anatomy
Figura 3. Exemple de targeta de proposta de decisió.

Els usuaris que participen en Decidim es poden agrupar en tres categories diferents:

 • Persona visitant. Pot accedir a tot el contingut de la plataforma sense haver de registrar-se i sense proporcionar cap informació..

 • Persona registrada. Pot crear contingut i comentaris, subscriure a trobades, recolzar contingut, seguir a altres participants i objectes de la plataforma, personalitzar el seu perfil i rebre notificacions, mencions i missatges privats. Creant un nom d’usuari i contrasenya, acceptant l’acord d’usuari, i proporcionant un compte de correu electrònic (o utilitzant un compte de diferents xarxes socials) els participants es registren. Els participants registrats també poden oficialitzar el seu compte (és a dir, el seu nom d’usuari va acompanyat d’un símbol especial que indica que realment són els que diuen ser en el seu perfil).

 • Persona verificada. Pot prendre decisions. Per entrar en aquesta categoria han de ser verificats primer com a membres d’una organització, ciutadana d’un municipi, o pertanyent a una comunitat de decisió (una associació, comunitat, col·lectiu, etcètera). Decidim ofereix diferents maneres de dur a terme aquesta verificació. Una vegada verificades, els participants podran prendre decisions recolzant propostes, signant iniciatives i votant en consultes.

Els administradors poden administrar permisos per a usuaris registrats o verificats de manera selectiva. Per exemple, la creació de propostes es poden activar tant per als usuaris registrats com pels verificats, però només admet propostes per a usuaris verificats. També és possible (encara que no recomanat) considerar a tots els usuaris registrats com verificats i atorgar-los poders de decisió.

Hi ha diferents tipus d’administradors: administradors de tota la plataforma o d’espais i components específics, també poden ser moderadors (amb el poder exclusiu de moderar propostes, comentaris o debats) o col·laboradors que poden llegir contingut inèdit, crear notes i donar respostes a propostes.

Els participants poden inscriure com individus o com col·lectius (associacions, grups de treball, etc. dins de l’organització principal). També es poden crear grups d’usuaris perquè els individus puguin associar-se a un col·lectiu. La decisió permet als participants que pertanyen a un grup d’aquest tipus expressar o actuar individualment o encarnar la identitat col·lectiva.

Els participants no només poden navegar pel contingut de Decidim mitjançant el menú superior i desplaçar-se per la jerarquia arquitectònica, des d’un espai a les seves diferents components, sinó que també poden obtenir informació a través del cercador, o mitjançant notificacions . Els participants també poden parlar entre si per missatges interns o xat.

El contingut de la plataforma es pot classificar segons diferents criteris. A un espai participatiu i els seus continguts (per exemple, un procés participatiu o les propostes que conté) se li pot assignar (independentment) un àmbit. Els abastos es defineixen per a tota la plataforma, i poden ser temàtics o territorials (per exemple, una assemblea pot assignar-se a un tema o tema específic, com la "ecologia", i a un territori específic, com un districte dins d’una ciutat). El contingut dins d’una instal·lació espacial pot assignar-se a una categoria o subcategoria (per exemple, temes) que siguin específics per a aquesta instal·lació espacial. Per exemple, es poden crear les categories "instal·lacions esportives", "parcs" i "escoles" per a un procés de pressupost participatiu, i les propostes s’assignaran a aquestes categories. Els Hashtags també poden ser lliurement creats i introduïts en el text del cos gairebé en qualsevol part de la plataforma (propostes, debats, comentaris, descripció del procés, etc), tant pels participants com pels administradors, per classificar el contingut i buscar-ho fàcilment

A diferència d’altres plataformes existents, l’arquitectura de Decidim és modular, escalable, fàcilment configurable i integrable amb altres eines o aplicacions (analítica de dades, mapes, etcètera). La plataforma ha estat dissenyada per facilitar la configuració i el desplegament de processos, assemblees i mecanismes participatius des d’un tauler d’administració d’una manera senzilla, no cal saber programar per instal·lar-la, configurar-la i activar-la. Els mòduls (components de participació) que la integren són independents entre si i poden ser desenvolupats, activats i desactivats de manera independent.