Usuaris

La gestió dels usuaris d’administració comprèn tasques com: donar d’alta altres administradors, validar els grups d’usuaris (organitzacions/ col·lectius) que s’han registrat i que s’ha pogut comprovar que efectivament existeixen, gestionar els usuaris temporals que es creïn des de les Oficines d’Atenció al Ciutadà per facilitar que les persones que no tenen internet puguin participar en el Decidim, reconèixer que una persona té una determinada posició en l’organització (Oficialitzacions) i autenticar que la persona que participa és qui diu que és (Verificacions). [1]

Per a la gestió dels usuaris, clicar USUARIS en el menú del TAULER DE CONTROL.  S’obre la finestra USUARIS (Figura 16).

image
Figura 1. Usuaris.

Per a donar d’alta un administrador, clicar Administradors en el submenú USUARIS. Apareix un llistat dels que ja són administradors, clicar Nou/Nova en la part superior dreta de la pantalla. S’obre una pantalla (Figura 17) en la qual s’han d’omplir els camps Nom i Correu electrònic, i seleccionar el Rol en el desplegable (Administrador o Administrador d’usuaris). En acabar, clicar Convidar.

nou admin.png
Figura 2. Convidar un usuari com a administrador.

Per a validar un grup d’usuaris, anar a Grups d’usuaris en el submenú USUARIS. S’obre una nova finestra (Figura 18) en la qual apareix un llistat amb tots els grups d’usuaris que s’han registrat, els respectius números de documents, telèfons, nombre d’usuaris, la data de creació, l’estat (pendents, rebutjats, verificats o tots) i les accions possibles (Verificar o Rebutjar).

grups usuaris.png
Figura 3. Grups d’usuaris.

Els grups d’usuaris es poden validar, un cop s’hagi comprovat que existeixen, directament en aquesta finestra clicant la icona Verificar corresponent. Per a facilitar la gestió es pot filtrar els grups d’usuaris en funció de si estan verificats, rebutjats o pendents, seleccionant en el desplegable Filtra per.

Per acreditar públicament (oficialitzar) que una persona té una determinada posició/ càrrec en l’organització, clicar Oficialitzacions en el submenú Usuaris. S’obre la finestra OFICIALITZACIONS (Figura 19), en la qual apareix un llistat amb algunes de les persones usuàries i les accions que es poden realitzar: Oficialitza, i en el cas que la persona ja hagi estat oficialitzada, Torna a Oficialitzar o Inhabilita la oficialització.

image
Figura 4. Oficialitzacions.

Per oficialitzar una persona i càrrec, filtrar pel nom i clicar sobre l’acció Oficialitza. S’obre la finestra OFICIALITZA L’USUARI "X" (Figura 20), en la qual caldrà posar la Insígnia d’oficialització (la posició que se li reconeix).

image
Figura 5. Oficialitza l’usuari.

Per a fer la gestió dels usuaris gestionats (impersonament temporal amb identificació prèvia), clicar Usuaris gestionats en el submenú USUARIS [per a poder realitzar aquesta acció cal atorgar els permisos adients des de la gestió dels administradors].


1. La funció Verificacions es troba en fase de desenvolupament.