Assemblees

Per a configurar els òrgans com per exemple els Consells municipals o les Assemblees de ciutat,  clicar ASSEMBLEES en el menú de l’esquerra del TAULER DE CONTROL (Figura 69).

Assemblees.png
Figura 1. Assemblees.

A continuació clicar NOU/VA. S’obre la finestra NOVA ASSEMBLEA (Figura 70), on cal escriure la Informació general sobre l’assemblea. Vegeu 2.5.1 (Informació processos participatius) per a omplir la informació que cal posar-hi.

Des del llistat de les assembles, clicant les icones que corresponen a cadascuna de les assemblees, es pot duplicar l‘assemblea, configurar-la i previsualitzar com quedarà una vegada estigui publicada.

Un cop creats els òrgans/ assemblees, es poden afegir les funcionalitats/ components com les trobades, els documents, les pàgines estàtiques, etc. Per a fer-ho cal seguir els mateixos passos que quan s’afegeixen les funcionalitats/ components als processos participatius (veure 2.5 Processos).

Anar a ASSEMBLEES on, hi ha el llistat de les assembles (Figura 69), i clicar sobre el nom de l’òrgan que es vol configurar. S’obre la finestra INFORMACIÓ GENERAL, a l’esquerra de la qual es troba el submenú de l’òrgan i a través del qual es pot realitzar la configuració.

Les opcions disponibles a través del submenú assemblees són: Informació, Funcionalitats/ Components, Categories, Adjunts, Usuaris de l’assemblea i Moderacions (Figura 71). Per a configurar les diferents opcions, vegeu 2.5 (Processos).

nova assemblea.png
Figura 2. Nova assemblea.
image
Figura 3. Submenú Assemblees.

Igual que amb els processos, es poden configurar diferents tipus de rol de les persones usuàries. Per a donar d’alta les persones usuàries de l’assemblea, clicar Usuaris de l’assemblea en el submenú de l’assemblea, i clicar NOU/VA.

image
Figura 4. Nou Usuari de l’assemblea.

Cal omplir els camps: Nom, Correu electrònic i Rol (seleccionar en el desplegable Administrador, Col·laborador o Moderador). Tot seguit clicar Crear (Figura 72)